PROGRAMOVÉ CIELE

Mojím cieľom je, aby naša obec bola:

veľká, silná, súdržná a vyspelá ako rovnocenný a dôstojný partner pre spoluprácu so susednými obcami, mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom

atraktívna a bezpečná pre život našich občanov a výchovu detí

zdravá, čistá a upravená s kvalitným životným prostredím

reprezentatívna severná brána do mikroregiónu patriaca k lídrom mikroregiónu nielen veľkosťou a počtom obyvateľov

V záujme dosiahnutia uvedených cieľov chcem svoju pozornosť a úsilie zamerať prioritne na tieto oblasti:

Veľká, silná, súdržná, vyspelá obec ako rovnocenný a dôstojný partner pre spoluprácu so susednými obcami, mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom

 • Ak chceme, aby bola naša obec veľká, silná, súdržná a vyspelá, nemôžme sa deliť na cabajanov, čáporanov, perešanov, novocabajanov či ríglerčanov… pôvodných obyvateľov alebo novousadlíkov.
  Viem o čom hovorím. V obci Cabaj – Čápor žijem od narodenia, som tu doma…. Koluje vo mne „čáporská“ aj „cabajská“ krv, rovnako ako krv domorodcov a prisťahovalcov.
  Celý svet sa globalizuje a spája ….. Môj otec je cabajan, syn prisťahovalcov, mama zasa čáporanka, dcéra starousadlíkov z oboch častí. Takmer vždy sa ma ale dotkol komentár hodnotiaci či odsudzujúci niektorú z týchto skupín obyvateľov a rozdúchavajúci „žabomyšie vojny“. Je nevyhnutné hľadať a nachádzať kompromisné riešenia, ak chceme využiť všetky výhody a možnosti, ktoré sa nám ponúkajú. Som presvedčený, že v dnešnej dobe globalizácie, integrácie, oživovania prirodzených regiónov a mikroregiónov, nie je nič rozumnejšie ako jedna veľká, silná, vyspelá obec, ktorá sa z hľadiska efektivity a vzájomnej výhodnosti zjednotila už dávno.
 • Spolieham na vyspelosť našich obyvateľov. Chcem podporovať iba zdravú rivalitu a súťaživosť miestnych častí našej obce, ktorá bude krokom vpred a prinesie prospech pre celú obec. V športe, kultúrnom rozvoji, zveľaďovaní či skrášľovaní…
 • Mali by sme budovať vzájomné priateľstvá a spoznávať sa navzájom – s novými obyvateľmi a susedmi. Podujatím „Spoznávajme sa navzájom“ podporíme aktívny prístup začleňovania nových obyvateľov do diania v obci (2 krát do roka organizovať jarné a jesenné neformálne batôžkové opekačky za účelom zoznamovania sa s novými obyvateľmi- novousadlíkmi)
 • Aspoň raz ročne organizovať stretnutie s podnikateľmi pôsobiacimi v obci, aby mali možnosť predostrieť a prerokovať so zástupcami obce svoje návrhy, pripomienky aj požiadavky. Vyriešiť to, ako by ich obec, v rámci možností, mohla podporiť a čo by oni mohli urobiť pre obec.
 • Zabezpečiť cielený rozvoj spolupráce obce a urbáru.
 • Podporiť snahu o zriadenie a prevádzku obecného podniku (pálenica, pekáreň a predajňa tradičných pokrmov,..)

Obec atraktívna a bezpečná pre život našich občanov a výchovu detí

Aby bola naša obec atraktívna je potrebná občianska vybavenosť 21. storočia a zabezpečenie základných ľudských potrieb pre občanov a udržiavanie miestnych komunikácií.

 • Dobudovanie kamerového systému v obci, vlastnej ochrany alebo obecnej polície.
 • Pozornosť venovať rozvoju voľnočasových aktivít mládeže a seniorov s dôrazom na ich podporu.
 • Modernizácia a budovanie kapacít predškolských a školských zariadení, aby naše mladé rodiny neboli nútené zapisovať a voziť svoje deti do materských a základných škôl okolitých obcí a miest.
 • Podporovať a vytvárať vhodné podmienky nielen pre individuálnu bytovú výstavbu, ale aj priemyselnú výstavbu v našej obci.
 • Udržiavať a rozvíjať existujúce zariadenia pre relax a oddych a postupne budovať nové parky, lavičky, detské ihriská aj v ostatných miestnych častiach obce.
 • Budovanie nových chodníkov a rekonštrukcie starých nevyhovujúcich ciest aj na Hrúšťov a Fízeš.

Obec zdravá, čistá a upravená s kvalitným životným prostredím

 • Vybudovanie vyhovujúceho a funkčného zberného dvora s vlastným spracovaním biologického odpadu rastlinného pôvodu.
 • Systémové a komplexné riešenie problémov so zrážkovou vodou a následnými záplavami počas prívalových dažďov. Vybudovanie protipovodňových a vodozádržných opatrení (ochranného valu, suchého vodného poldra a zberných nádrží) ako prevenciu pred prívalovou vodou. Úprava a čistenie jarkov a odvodňovacích kanálov.
 • Údržba verejných priestranstiev a cintorínov v obci, kosenie, zametanie, odhŕňanie snehu. Inštalácia smetných nádob a ich pravidelné vysýpanie!
 • Stanovenie jasných pravidiel podpory činnosti a financovania existujúcich záujmových kultúrnych, športových a spoločenských organizácií, klubov a združení a vytváranie priaznivých podmienok na vznik ďalších (dobrovoľný hasiči, drobnochovatelia,..).
 • Iniciovať vznik cyklistického a bežeckého športového oddielu prípadne ďalších klubov alebo oddielov, ktoré by pracovali s mládežou pod vedením šikovných a zanietených obyvateľov našej obce.
 • Zabezpečenie finančných prostriedkov a potrebnej dokumentácie na realizáciu výstavby športoviska (hala alebo telocvičňa), kde by mohli trénovať dospelí a viesť k športovej aktivite aj deti. Aby mohli športové kluby obce trénovať a cvičiť aj v chladnom alebo nepriaznivom počasí a udržiavať sa v potrebnej kondícii a nemuseli využívať priestory chodieb ZŠ a kultúrny dom.
 • Rekonštrukcia ihriska v Cabaji a vybudovanie jeho sociálnych zariadení.

Reprezentatívna severná brána do mikroregiónu patriaca k jeho lídrom nielen veľkosťou a počtom obyvateľov

 • Založenie tradície reprezentatívnych slávností v obci: Dni obce – nášho folklóru, remesla a kultúry, aby aj mladšie generácie našich občanov vedeli „odkiaľ idú a kam kráčajú“.
 • Aktívna podpora realizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, súťaží a výstav.
 • Podpora rozvoja kultúrnej a spoločenskej spolupráce s okolitými obcami a nebáť sa inšpirovať ich zaujímavými nápadmi a osvedčenými postupmi.
 • Veľmi aktívne a systematické predkladanie projektov na financovanie obecných aktivít zo štátnych fondov, eurofondov a rôznych iných grantov.
 • Využitie lokálpatriotizmu, kontaktov a vplyvu našich významných rodákov pre zabezpečenie rozvoja obce.

Komunálne voľby sa konajú 10. novembra 2018